Pacientove pravice

V Diagnostičnem centru Medisken  si prizadevamo za strokovno, kakovostno in učinkovito individualno zdravstveno obravnavo.  Spoštujemo pravice pacientov in njihovih družin, zato je pomembno, da poznate svoje pravice in dolžnosti.

Kot pacient imate pravice in dolžnosti, ki so opredeljene v Zakonu o pacientovih pravicah.

VAŠE PRAVICE

Zakon o pacientovih pravicah je bil sprejet 2008, leta 2017 pa še novela Zakona o pacientovih pravicah. Vaše pravice so na kratko predstavljene v nadaljevanju, več o noveli zakona najdete na strani Ministrstva za zdravje.

Pacientove pravice so:

 •  pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev,
 •  pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi,
 •  pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev,
 •  pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe,
 •  pravica do spoštovanja pacientovega časa,
 •  pravica do obveščenosti in sodelovanja,
 •  pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju,
 •  pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje,
 •  pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja,
 •  pravica do drugega mnenja,
 •  pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo,
 •  pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov,
 •  pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic,
 •  pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.

Več o pravicah pacientov s težavami v duševnem zdravju in način njihovega uveljavljanja si lahko preberete v Zakonu o duševnem zdravju (Ur. l. RS, št. 77/2008).

PRAVICE OTROK

Na prvi evropski konferenci za pravice otrok v bolnišnici leta 1988 je bila sprejeta Magna charta, Konvencija o otrokovih pravicah pa na Generalni skupščini Organizacije Združenih narodov leta 1989. Med temeljnimi pravicami poudarjata tudi otrokovo pravico do najvišje ravni zdravstvenih standardov in storitev v ustanovah za zdravljenje bolezni in zdravstveno rehabilitacijo.

Pravice otrok (8. člen):

 • zdravstvena oskrba otrok naj poteka ustrezno njihovi starosti in zdravstvenemu stanju:
  • na otroških oddelkih, razen če to iz objektivnih razlogov ni mogoče,
  • brez nepotrebnih zdravstvenih posegov in dejanj, ki bi lahko povzročili telesno ali čustveno stisko otrok,
  • tako, da se zagotavlja zadovoljevanje čustvenih in telesnih potreb otrok, in
  • tako, da se zagotavlja možnosti za sprostitev, igro in izobraževanje otrok.
 • Otroci imajo v času stacionarne in druge zdravstvene oskrbe pravico do stalnega spremstva enega od staršev ali druge osebe, ki skrbi za otroka, razen če so podani razlogi, zaradi katerih to ne bi bilo v otrokovo korist.

ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC

Pacient se lahko kadar koli obrne na enega od zastopnikov pacientovih pravic, ki mu svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu celo zastopa pri uresničevanju pravic po ZPacP.

Zastopnik pacientovih pravic lahko pacientu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic glede zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno.

Zastopnici pacientovih pravic za ljubljansko regijo sta:

 • Duša Hlade Zore, uradne ure ima ob ponedeljkih od 8.00 do 15.00 in ob torkih od 8.00 do 13.00 v pisarni Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana na Zaloški 29 v Ljubljani.
  T: 01/542 32 85
  E: dusa.zore@zzv-lj.si
 • Mojca Mahkota, ki ima uradne ure vsak torek od 13.00 do 19.00 in sredo od 08.30 do 14.30 v pisarni Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana na Zaloški 29 v Ljubljani.
  T: 01/542 32 85,
  E:  mojca.mahkota(at)nijz.si
 • Melina Omrzel Petek , uradne ure ima ob ponedeljkih od 14.00 do 20.00 ter ob torkih in sredah od 17.00 do 20.00 v pisarni Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana, enota Zasavje, Novi dom 11, Hrastnik.
  T: 03/56 46 471
  E: melina.omrzel.petek@zzv-lj.si

VAŠE DOLŽNOSTI

Poleg pravic imate v našem zavodu tudi nekaj dolžnosti, saj bo zdravstvena obravnava le z vašim soodločanjem in sodelovanjem uspešna in kakovostna.

Za doseganje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe je pacient dolžan:

 • dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja,
 • v času bolezni ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, v katere je ustno oziroma pisno privolil, dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim sodelavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo zdravstveno oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, boleznih v rodbini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa,
 • obvestiti zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem,
 • biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih pacientov ter zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
 • spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvenih storitev,
 • pravočasno obvestiti izvajalca zdravstvenih storitev o morebitnem izostanku na pregled ali zdravljenje.